Ženy a muži, rovnaká mzda za rovnakú prácu. Island významne mení postavenie žien.

Rovnosť mužov a žien je témou, s ktorou sa denne vedome či nevedome stretávame.

Aktuálna téma rovnosti žien a mužov v odmeňovaní za prácu v našej krajine, je stále v rovine diskusií. Ženy na Slovensku za rovnakú prácu oproti mužom zarábajú menej.

Island je krajina, ktorá by mala byť našou inšpiráciou v tom, ako začať zrovnoprávňovať ženy a mužov.

Island sa stáva prvou krajinou na svete…

Prijatím novely zákona č.10/2008 o rovnakom postavení a rovnakých právach žien a mužov (v znení neskorších predpisov), sa Island stáva prvou krajinou na svete, ktorá požaduje, aby zamestnávatelia na základe normy pravidelne preukazovali to, že dávajú rovnaké odmeny svojim zamestnancom za prácu rovnakej hodnoty, bez ohľadu na pohlavie.

Novela zákona č.10/2008 z roku 2017, ktorá významne mení postavenie žien, nadobudla platnosť 1. januára 2018. Na základe novely je povinnosťou každej spoločnosti, ktorá zamestnáva 25 a viac zamestnancov, aby sa pravidelne podrobovala auditu certifikačného orgánu, ktorý preukáže či ženy a muži v nej zamestnaní, majú rovnakú mzdu a rovnaké podmienky.

Tieto spoločnosti musia spĺňať požiadavky normy IFST 85. Po dokončení auditu je certifikačný orgán povinný zaslať kópiu osvedčenia spolu so správou a výsledkom auditu Centru pre rodovú rovnosť.

Obnova certifikácie je každé 3 roky. V prípade, že spoločnosť nezíska osvedčenie, bude jej uložené opatrenie, resp. požiadavka na nápravu do určitého termínu. Ak spoločnosť túto požiadavku nesplní, bude jej uložená sankcia.

 

Redakcia Ženy so štýlom

 

Zdroj: https://eng.velferdarraduneyti.is/newsinenglish/nr/36091

 

Facebook komentár