Ako odstrániť násilie páchané na ženách?

Každá tretia žena v rámci Európskej únie bola minimálne jedenkrát obeťou sexuálneho alebo fyzického násilia. Uvedené je výsledkom štúdie EÚ FRA.

Každá tretia slovenská žena bola obeťou násilia, iba 12% obetí uvádzalo, že najzávažnejšie násilie, ktoré zažili, riešila polícia.

V dnešných dňoch u nás rezonuje téma násilia, ktoré je páchané na ženách v súvislosti s Istanbulským dohovorom. Slovenská republika stojí pred ratifikáciou tohto významného dokumentu, ktorý tvorí ucelenú stratégiu, cieľom ktorej je odstrániť násilie páchané na ženách a domáce násilie.

Tento dokument, ktorý je známy ako Istanbulský dohovor je Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu, ktorý bol podpísaný v Istanbule.
Konzervatívna časť verejnosti vrátane vládnej koalície zatiaľ odmieta ratifikovať a teda schváliť Dohovor o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu. Dôvody, ktoré sú nimi uvádzané, sú vykonštruované, sledujúce iný cieľ. Naše ženy a deti, ktorých sa tento dohovor týka stále čakajú na to, aby bola ochrana ich života účinnejšia ako doteraz.

V súvislosti s týmto sme sa zamerali na jednu z častí, ktorú rieši Dohovor a tá sa týka priamo vyšetrovania, trestného stíhania, procesného práva a ochranných opatrení.

Na preskúmanie toho, ako postupujú a aké majú postoje vyšetrovatelia policajného zboru SR k násiliu páchanom na ženách, sme si vybrali výskumnú štúdiu zisťovania postupov a postojov vyšetrovateľov policajného zboru v prípadoch násilia páchaného na ženách z roku 2017.

Predmetná štúdia, ktorou sme sa zaoberali, vytyčuje najčastejšie prejavy týrania, s ktorými sa vyšetrovatelia stretávajú.

týranie

Samotná táto štúdia poukazuje najmä na tieto tzv. nedostatky v rámci vyšetrovacích postupov, ktoré súvisia aj s vzdelávaním vyšetrovateľov:

  • Vyšetrovacie postupy sú štandartné, pričom skúmaniu dôkazov v podobe mailov a SMS sa nevenuje dostatok pozornosti.
  • V súvislosti s psychologickými posudkami poškodených sú tieto zamerané najmä na ich dôveryhodnosť, ako na psychické následky prežitého násilia. Uvedené poukázalo na akúsi nedôveru vyšetrovateľov a vyšetrovateliek smerom k výpovediam obetí násilia.
  • Na základe tejto štúdie boli preukázané predsudky voči ženám, na ktorých bolo páchané násilie, čo potvrdzuje aj miera akceptácie tvrdení vyšetrovateľmi a vyšetrovateľkami, že obete si násilie páchané na nich, vymýšľajú.

Aj tieto štúdie jednoznačne poukazujú na to, že v oblasti ochrany žien a teda v predchádzaní násilia na ženách, domáceho násilia a v boji proti nemu nemá Slovensko ešte dobre nastavený systém.
Ratifikovať tak významný dokument, akým je Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu, v ktorom sú odsúdené všetky formy násilia na ženách a domáceho násilia a ktorý zároveň prináša ucelenú stratégiu, ako odstrániť násilie páchané na ženách a domáce násilie, je viac ako nevyhnutnosťou.

 

Redakcia Ženy so štýlom

 

Facebook komentár